Suoraan sisältöön
Visad: 892

Utgivare: Keskushallinto

Landskapsfullmäktiges sammanträde och seminarium 13.3. 2018

Landskapsfullmäktige är Nylands förbunds högsta beslutsfattande organ. Ledamöterna representerar medlemskommunernas fullmäktige. 

Föredragningslistan till fullmäktiges möte 13.3:

Öppnande av sammanträdet, förrättande av namnupprop och konstaterande av de närvarande

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Val av protokolljusterare

Byte av ersättare i landskapsfullmäktige: Kimmo Pirkkala i stället för Kimmo Kakko

Beviljande av avsked från uppdraget som medlem i landskapsstyrelsen (Outi Mäkelä) och val av ny medlem

Val av landskapsstyrelsens ordförande efter behandlingen av Outi Mäkeläs anhållan om avsked 

Redogörelser för bindningar

Tidpunkt för nästa sammanträde

Seminarium om det nya landskapets strategi och ekonomi

UUDEN MAAKUNNAN STRATEGIA- JA TALOUSSEMINAARI
SEMINARIUM OM DET NYA LANDSKAPETS STRATEGI OCH EKONOMI

OHJELMA - PROGRAM
Kello 9:30 Tervetuloa seminaariin ja maakuntavalmistelun ajankohtaiskatsaus - Välkomstord och lägesöversikt över landskapsförberedelserna

Mari Holopainen, valtuuston puheenjohtaja - landskapsfullmäktiges ordförande
Ossi Savolainen, maakuntajohtaja – landskapsdirektör
Markus Sovala, muutosjohtaja – förändringsledare
Timo Aronkytö, sote-muutosjohtaja - förändringsledare för vården

Kello 9.55 Globaalin ja kansallisen talouden muutossuunnat – Förändringstrender inom den globala och nationella ekonomin
Mikko Spolander, osastopäällikkö, ylijohtaja, Valtiovarainministeriö -avdelningschef, överdirektör, Finansministeriet

Kello 10.20 Uuden maakunnan rahoitus ja talouden lähtökohdat – Utgångspunkter för det nya landskapets finansiering och ekonomi
Ilari Soosalu, rahoitusjohtaja – finansieringsdirektör
Markus Syrjänen, budjettijohtaja – budgetdirektör

10.45 Turvallinen siirtymä – rohkea uudistuminen: Uuden maakunnan toimintaympäristön muutokset, strategialuonnos ja strategiatyöpaja -
Trygg övergång – modig förnyelse: Förändringar i det nya landskapets verksamhetsmiljö, strategiutkast och strategiworkshop
Markus Pauni, strategiajohtaja – strategidirektör
Petri Eerola, toimitusjohtaja - verkställande direktör, Senior Partner, Broad Scope Management Consulting Oy

 

Läs mer: www.uudenmaanliitto.fi.