Suoraan sisältöön
Visad: 145

Utgivare: Keskushallinto

Landskapsfullmäktiges seminarium 17.4.2018

Landskapsfullmäktiges seminarium 17.4.2018

Uudenmaan liiton ylin päätösvalta on maakuntavaltuustolla. Valtuuston jäsenet ovat Uudenmaan kunnanvaltuustojen edustajia.

MAAKUNTAVALTUUSTON SEMINAARI  
– AIHEENA HALLITUKSEN MAAKUNTA- JA SOTE-ESITYS 

 LANDSKAPSFULLMÄKTIGES SEMINARIUM  
OM REGERINGENS FÖRSLAG TILL LANDSKAPS- OCH VÅRDREFORM 

 

OHJELMA – PROGRAM

Seminaarin avaus – Seminariet inleds
Mari Holopainen, maakuntavaltuuston puheenjohtaja – landskapsfullmäktiges ordförande 

Maakuntatalouden simuloinnin tiekartta – Färdplan för simuleringar av landskapets ekonomi
Ilari Soosalu, hankejohtaja, Uusimaa2019-hanke – projektledare, Nyland 2019 

Poliittisen ohjauksen näkökulma uudistuksen valmisteluun – Den politiska styrningens syn på reformberedningen 
Markku Markkula, maakuntahallituksen puheenjohtaja – landskapsstyrelsens ordförande 

Maakunnan poliittisen järjestelmän ja rakenteen valmistelu – Beredningen av landskapets politiska system och struktur 
Jarmo Asikainen, toimialajohtaja, FCG – sektorchef, FCG 

Sote-uudistus ja erikoissairaanhoito – Vårdreformen och den specialiserade sjukvården 
Aki Lindén, toimitusjohtaja, HUS – verkställande direktör, HNS 

Yhteyspinnat maakunnan ja alueen kuntien välillä sekä kuntatalouden haasteet maakunnan käynnistyttyä 
– Kontaktytor mellan landskapet och regionens kommuner och utmaningar inom kommunalekonomin efter att landskapets verksamhet inletts 
Jukka-Pekka Ujula, kaupunginjohtaja, Porvoo – stadsdirektör, Borgå 

Yleiskatsaus Uusimaa2019 -hankkeeseen – Översikt över projektet Nyland 2019 
Markus Sovala, muutosjohtaja – förändringsledare  
Timo Aronkytö, sote-muutosjohtaja  – förändringsledare för vården

Seminaarin päätössanat – Avslutande ord
Mari Holopainen, maakuntavaltuuston puheenjohtaja – landskapsfullmäktiges ordförande 

Lue lisää: www.uudenmaanliitto.fi