Information om webbplatsen

Helsingforskanalen erbjuder webbsändningar och publicerar inspelningar av bland annat Helsingfors stadsfullmäktiges möten, konserter av Helsingfors stadsorkester och Borgmästarens invånarkvällar. På kanalen publiceras även egna videon av stadsborna, "Videor från staden". Du kan ladda ner en videoinspelning av stadsfullmäktiges möte som en fil till din egen dator. Eftersom mötena ofta varar länge är videoinspelningsfilen stor till formatet.

Användningsvillkor för Helsingforskanalen

Dessa användningsvillkor tillämpas fr.o.m. 23.9.2016 (uppdaterade 15.1.2020) på Helsingforskanalens webbtjänst och materialet som finns på tjänsten.

Helsingforskanalen erbjuder webbsändningar och publicerar inspelningar av bland annat Helsingfors stadsfullmäktiges möten, konserter av Helsingfors stadsorkester och Borgmästarens invånarkvällar. På kanalen publiceras även egna videon av stadsborna, "Videor från staden".

Webbtjänsten produceras av Helsingfors stad.

Äganderätten och de immateriella rättigheterna för material (videon, information och övrigt data) som finns på tjänsten tillhör materialens upphovsmän.

1. Rätt att använda materialet

För materialet som delas på Helsingforskanalen tillämpas olika användningsvillkor beroende på materialet. För material och information som kan laddas ner tillämpas bestämda villkor enligt punkt 1.1 "Nerladdningsbara videon och deras gränssnittsinformation samt övrigt nerladdningsbart material" och villkoren som bestäms i punkt 1.2 Övrigt än från webbplatsen nerladdningsbart material.

För videon och skrivelser som användarna sänder till webbtjänsten tillämpas användarvillkoren i punkt 2. Användningsvillkor för "Stadsbornas videor".

1.1 Nerladdningsbara videon från webbplatsen och deras gränssnittsinformation och övrigt nerladdningsbart material

Det är fritt att:

  • Dela – ladda ner och kopiera material och dela det vidare i vilket verktyg eller format som helst;
  • Bearbeta — remixa och redigera materialet samt skapa nytt material på basis av det; i vilket syfte som helst förutom kommersiellt syfte, det vill säga att den som använder materialet får inte på basis av materialet ta ut en avgift eller annan ersättning av tredje part. Med följande villkor:
  • Materialets ursprungliga producent måste anges.
  • Om du har gjort ändringar i materialet ska ändringarna antecknas/anges korrekt i anslutning till materialet.
  • Om du gör ändringar eller använder materialet som grund för ditt eget verk, ska verket som blir till delas med samma användningsvillkor.
  • Materialets upphovsman får inte anges så att det hänvisar till att materialets upphovsman stöder materialets användare eller materialets användningssätt. På rättsinnehavarens begäran ska källhänvisningen tas bort.
  • Om Helsingforskanalens material har kopierats till en sida där det även finns annat material får man inte skapa en bild av att Helsingfors stad har godkänt sidans övriga material eller annars svarar för det.

1.2 Övrigt än från webbplatsen nerladdningsbart material

Helsingforskanalen beviljar inte andra rättigheter än tittarrättighet för webbtjänstens användare för annat material än det som är nerladdningsbart på Helsingforskanalen. Med övrigt nerladdningsbart material avses till exempel på Helsingforskanalen publicerade konsertinspelningar eller motsvarande material.

1.3 Direkta webbsändningar på Helsingforskanalen

Direkta webbsändningar av stadsfullmäktiges möten kan vid skild överenskommelse inbäddas även på andra än Helsingfors stads webbplatser.

Fullmäktiges webbsändningar kan inbäddas på andra webbplatser med en inbäddningskod som fås av ansvarig för Helsingforskanalen.

Vid inbäddning av fullmäktiges möte eller en annan av Helsingforskanalens direktsändningar på en webbplats (utomstående) som man överenskommer om separat från fall till fall, förbinder sig användaren:
- att meddela om inbäddningen av sändningen på förhand (minst två vardagar) till ansvarig för Helsingforskanalen
- att meddela den inbäddade direktsändningens tittarantal och/eller sändningswebbplatsens besökarantal till ansvarig för Helsingforskanalen inom en vecka efter sändningsdagen.

För inbäddning av webbsändningar som nämns här tillämpas villkoren i punkt 1.1 i tillämpliga delar.

2. Stadsbornas videon

Användare av webbtjänsten kan som en del av tjänsten sända in sina egna videon om staden för att publiceras. Användaren kan i webbtjänsten publicera videomaterial hen själv filmat eller material som filmats tillsammans med andra, om hen har fått tillstånd för det av de andra och eventuellt tillstånd som behövs för att filma videon genom att beakta det som konstateras nedan om samtycke och upphovsrätt samt andra immateriella rättigheter.

När användaren sänder videon för att publiceras ska hen meddela sitt namn och eventuellt i stället för namnet sin signatur och e-postadress som visas i samband med videon, och sitt telefonnummer om man vill. Samtidigt meddelar användaren att hen godkänner användningsvillkoren. Helsingforskanalen använder inte användarnas kontaktuppgifter till annat syfte än för eventuell kontakt som berör den för publicering insända videon, kontaktuppgifterna används inte till annat syfte eller överlåts till tredje part. Användarens namn/initialer anges emellertid i anslutning till videon.

Helsingfors stad svarar inte för videon eller innehållet i annat material som sänds för att publiceras i användarens webbtjänst och inte för eventuella upphovsrättigheter eller andra immateriella rättigheter. Videons avsändare svarar för materialet hen delar och för att videon eller annat material inte kränker en tredje parts upphovsrättigheter eller andra rättigheter eller att videons innehåll annars strider mot dessa användningsvillkor, lag eller god sed.

Videons avsändare svarar för att hen har alla nödvändiga upphovsrättigheter och motsvarande rättigheter för videorna eller övrigt material hen sänder in, och att hen inte tidigare har överlåtit ensamrätt till tredje part. Videons avsändare ska också säkerställa att alla personer som eventuellt syns på videon har gett sitt medgivande till att videon publiceras och är medvetna om att den publiceras och publiceringssättet. Minderåriga personer ska även ha vårdnadshavarens samtycke. Videons avsändare ska även säkerställa att personer som eventuellt framträder i videon förstår att videon på basis av användningsrättigheten som beviljats för dem fritt kan redigeras och delas vidare.

Helsingfors stad har rätt att enligt eget övervägande låta bli att publicera en insänd video eller ta bort en redan publicerad video på Helsingforskanalen.

Om en användare observerar att en på Helsingforskanalen publicerad video till innehållet strider mot dessa villkor, ber vi att genast anmäla saken till ansvariga för webbtjänsten (se kontaktuppgifter eller "Respons" i användningsvillkoren).

3. Cookies

Helsingforskanalen använder cookies för uppföljning av tjänstens besökarantal. Användarens personuppgifter samlas eller sparas inte i tekniska cookies. Tjänsten kan också användas utan cookies.

Cookie inställningar

4. Ansvar för innehållet

Innehåll producerat av Helsingfors stad

Helsingfors stad svarar för innehållet, upphovsrättigheter och övriga immateriella rättigheter för material som staden själv producerat.

Innehåll producerat av tredje part

Helsingfors stad svarar inte för innehållet och uppgifternas riktighet för material som producerats av tredje part. Användning av materialet görs på användarens eget ansvar, och staden svarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av användning, fel eller brister i materialen eller avbrott i webbtjänsten. Helsingfors stad svarar inte heller för tankar eller åsikter som framförts i diskussionen, utan de är skribenternas egna.

5. Ändring av användningsvillkoren och webbtjänsten

Helsingfors stad har rätt att ensidigt ändra dessa användningsvillkor. Ändringarna träder i kraft när de är synliga i webbtjänsten. I användningsvillkoren nämns datum när de senast har ändrats.

Helsingfors stad har rätt att fritt ändra webbplatsens innehåll, lägga ner webbplatsen eller avbryta webbtjänsten för service- och uppdateringsåtgärder.

6. Respons

Respons om webbtjänsten kan sändas via Helsingfors stads responssystem https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/delta/feedback.

7. Öppna gränssnitt i anslutning till material som publiceras på Helsingforskanalen

Information om Helsingforskanalens öppna gränssnitt fås av ansvarig för tjänsten.